วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระพุทธเจ้า27พระองค์ (ที่องค์ปัจจุบันเคยพบมา) ในช่วง4อสงไขยแสนมหากัป (บารมีตอนท้าย)

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์
1.พระพุทธตัณหังกร-ผู้กล้าหาญ พระวรกายสูง 18 ศอก 2 ศอก = 1 เมตร
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปี

2.พุทธเมธังกร- ผู้มียศใหญ่ พระวรกายสูง 18 ศอก
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี

3.พระพุทธสรณังกร – ผู้เกื้อกูลแก่โลก พระวรกายสูง 18 ศอก
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปี

4.พระพุทธทีปังกร – ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
อายุพระศาสนา 100,000 ปี

5.พระพุทธพระโกณฑัญญะ – ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน พระวรกายสูง 18 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
อายุพระศาสนา 100,000 ปี

6. พระสุมังคละ – ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ พระวรกายสูง 8ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,00 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000ปี

7.พระพุทธสุมนะ – ผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหทัยงาม
พระวรกายสูง 90 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
อายุพระศาสนา 90,000 ปี

8.พระพุทธเรวตะ – ผู้เพิ่มพูนความยินดี พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปี

9.พระพุทธโสภิตะ – ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ พระวรกายสูง 58 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี

10.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า – ผู้อุดมสูงสุดในหมู่ชน พระวรกายสูง 58 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 80 ศอก
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

11.พระพุทธปทุมะ – ผู้ทำให้โลกสว่าง พระวรกายสูง 58 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

12พระพุทธนารทะ – ผู้เป็นสารถีประเสริฐ
พระวรกายสูง 88 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
อายุพระศาสนา 1 อสงไขย 1 อสงไขย = 10 ยกกำลัง 140

13.พระพุทธปทุมุตระ – ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ พระวรกายสูง 58 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 12 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
อายุพระศาสนา 30,000 กัป

14.พระพุทธสุเมธะ – ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้ พระวรกายสูง 88 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี

15.พระพุทธสุชาตะ - ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง พระวรกายสูง 50 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลกาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี

16.พระพุทธปิยทัสสี – ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี

17.พระพุทธอัตถทัสสี – ผู้มีพระกรุณา พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 100 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

18.พระพุทธธรรมทัสสี – ผู้บรรเทามืด พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,000 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

19.พระพุทธสิทธัตถะ – ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก พระวรกายสูง 60 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,000 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

20.พระพุทธติสสะ – ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย พระวรกายสูง 60 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี

21.พระพุทธปุสสะ – ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ พระวรกายสูง 58 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
อายุพระศาสนา 91 กัป 1 กัป ประมาณ 3.3 x 10 ยกกำลัง 30

22.พระพุทธวิปัสสี – ผู้หาที่เปรียบมิได้ พระวรกายสูง 80 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 7 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80,000 ปี
อายุพระศาสนา 49 กัป
23.พระพุทธสิขี – ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัตว์ พระวรกายสูง 70 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 3 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 70,000 ปี

24.พระพุทธเวสสภู – ผู้ประทานความสุข พระวรกายสูง 60 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปี
อายุพระศาสนา 70,000 ปี

25.พระพุทธกุกกุสันธะ – ผู้นำสัตว์ออกจากกันดาร คือ กิเลส พระวรกายสูง 40 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 11 โยชน์
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 40,000 ปี

26.พระพุทธโกนาคมนะ – ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส พระวรกายสูง 30 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 30,000 ปี

27.พระพุทธกัสสปะ – ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ พระวรกายสูง 20 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปี

28.( องค์ ปัจจุบัน) พระพุทธโคตมะ – ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช พระวรกายสูง 16 ศอก
พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 วา
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80 ปี
อายุพระศาสนา 5,000 ปี

1 ความคิดเห็น: